Copyright © 2015 by Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki
Nowy Dwór Mazowiecki
e-mail: przyjacielpiatki@vp.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki
Działamy przy Szkole Podstawowej nr 5
w Nowym Dworze Mazowieckim
O nas
WYSIWYG Web Builder
JESTEŚMY ORGANIZACJĄ, KTÓRA POWSTAŁA Z INICJATYWY RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM.

Ogromny zapał i zaangażowanie sympatyków szkoły doprowadziły do tego, że 30 kwietnia 2008r. "Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki" oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. Od 6 lat realizujemy różnorodne zadania edukacyjne i wychowawcze.
Tworzymy i polepszamy dzieciom warunki do rozwoju uzdolnień. Wspieramy młode pokolenie i kształtujemy pozytywne postawy.

Prowadzoną działalność opieramy na społecznej pracy naszych członków, wolontariuszy i sympatyków. Niemal od samego istnienia organizacji wspierają nas liczne organizacje i sponsorzy. Dzięki ich dobrej woli i determinacji współpracowników mogliśmy przeprowadzić i współorganizować wiele imprez i projektów o charakterze kulturalno - sportowym. We wszystkich naszych wspólnych działaniach każdorazowo brało udział kilkudziesięciu lub nawet kilkuset uczniów szkoły.

W 2011 roku nasza organizacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
N u m e r   K R S    0 0 0 0 3 0 5 0 5 4
Adres:

ul. Chemików 1a,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
(SP 5, I piętro, przy bibliotece)
Dane:

KRS:
0000305054
NIP:
531 164 42 97
REGON:
141451012
Kontakt:

e-mail: przyjacielpiatki@vp.pl
Agnieszka Siwek - tel. 666 366 432
Agnieszka Piszczek - tel. 609 328 979
Organy Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki:

Decyzją Walnego Zebrania członków SPP z dnia 8 października 2014r.
w skład organów Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki wchodzą:

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki:
Agnieszka Siwek - prezes
Agnieszka Piszczek - sekretarz
Jolanta Witkowska - skarbnik
Jerzy Kowalik - członek
Agnieszka Kwiatkowska - członek

Komisja Rewizyjna:
Natalia Goławska - przewodnicząca
Joanna Prusik
Agnieszka Patłaszyńska

Nr rachunku:  77 8009 1062 0014 5033 2007 0001
GŁÓWNE CELE STOWARZYSZENIA:
•  inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
•  wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
•  tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży;
•  wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wśród osób fizycznych i instytucji na rzecz społeczności szkolnych;
•  działanie na rzecz integracji środowiska szkolnego i lokalnego;
•  współpraca z innymi organizacjami wspierającymi i realizującymi podobne cele;
•  działanie promujące gminę i powiat nowodworski, a w szczególności miasto Nowy Dwór Mazowiecki;
•  działanie promujące ekologię i ochronę środowiska;
•  działanie prowadzące do poprawy świadomości w zakresie zasad zdrowego trybu życia;
•  działania prowadzące do ograniczenia zjawiska uzależnień, promocja sportu i rekreacji;
•  działanie prowadzące do ograniczenia zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW:
•  organizowanie zajęć, wycieczek, wypoczynku, imprez, pokazów, zawodów, konkursów,
•  organizowanie zabaw okolicznościowych, seminariów, warsztatów, konferencji;
•  uczestnictwo i wspieranie inicjatyw realizujących cele statutowe Stowarzyszenia;
•  promocję młodego pokolenia, jego dążeń do poprawy warunków i stylu życia;
•  realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom;
•  współpracę z organizacjami i instytucjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi;
•  pozyskiwanie pomocy dydaktycznych;
•  prowadzenie działalności integrującej społeczność poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską.
KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie - obywatele polscy i cudzoziemcy, mające stałe miejsce zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby pełnej zdolności do czynności prawnych.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki (SPP) jest obowiązany:
1. Stosować się do postanowień Statutu i uchwał organów SPP oraz realizować jego cele.
2. Wpłacać obowiązkową składkę członkowską - 5zł/m-c.
3. Troszczyć się o dobro SPP i czynnie uczestniczyć w działaniach obejmujących rozwój i funkcjonowanie SPP.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki (SPP) ma prawo:
1. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym.
2. Wybierać i być wybieranym do Organów Stowarzyszenia i organizacji, których Stowarzyszenia jest członkiem.
3. Korzystać z infrastruktury Stowarzyszenia i doradztwa fachowego.
4. Wnioskować w sprawach kierunku i zakresu działania Stowarzyszenia.
5. Rozwijać swoje kwalifikacje poprzez szkolenia, kursy itp., niezbędne do realizacji celów SPP, finansowanych ze środków SPP.
6. Wykonywać zadania zlecone przez SPP za wynagrodzeniem, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd w realizacji jego celów.

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

Członek wspierający i honorowy mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym - także w Walnym Zebraniu Członków.

Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych (rodziców / prawnych opiekunów), należeć do Stowarzyszenia, lecz bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
STATUT Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki
Deklaracja przystąpienia do SPP dla członka pełnoletniego
Deklaracja przystąpienia do SPP dla członka niepełnoletnego

KRS:
0000305054